مسیر اکترو
مسئولیت پذیری​

مسئولیت پذیری اکترو نسبت به بیماران خود فرای تامین محصولات انکولوژی است و رفتار اخلاقی در قلب این مجموعه قرار دارد.

اکترو به اصول نظارتی قوی، ایمنی بیمار و کارکنان و معرفی اخلاقمدارانه محصولاتش متعهد است.

وجود حس تعهد مجموعه به بیماران و پزشکان یک مهم را دنبال می کند و آن هم چیزی نیست جز شکست دادن سرطان با کمک یکدیگر.

منشور اخلاقی و رفتار تجاری ما اصول تعامل با ذینفعان را تعریف می کندکه در بخش زیر قابل مشاهده است.

منشور اخلاقی و رفتار تجاری ما

ارزش ها

ما بر این باوریم، اعتماد، پایه و اساس هر رابطه است. ما تمام تلاش خود را برای جلب اعتماد همه ذینفعان و ایجاد آینده ای روشن با هم به کار خواهیم بست.

HIGH TECHNOLOGY

ما معتقدیم هیچ میانبری برای تعالی وجود ندارد. سخت کوشی و پشتکار تنها راه رسیدن به کیفیت است.

HIGH TECHNOLOGY

مسئولیت ما فراتر از عرضه محصولات انکولوژی است. ما نسبت به پزشکان و بیماران احساس تعهد می کنیم تا با هم بتوانیم سرطان را شکست دهیم.

HIGH TECHNOLOGY

تکنولوژی روز و دانش بین المللی، بلوک های سازنده برای حصول اطمینان از تولید محصولات انکولوژی ایمن و موثر هستند.

HIGH TECHNOLOGY

چشم انداز